Catalogus:

Identiteit

De website www.fietsaccu.com wordt beheerd en geëxploiteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MyMicro Group B.V., statutair gevestigd te Laarbeek en kantoorhoudende te (5741 TR) Beek en Donk aan de Bosbeemd 16 (hierna te noemen: "MMG"). MMG ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56595581. 


Toepasselijkheid disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of kennis te nemen van de op (of via) deze website aangeboden informatie, stemt de gebruiker van de website in met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Deze disclaimer ziet op de gehele inhoud van de website van MMG en is van toepassing op een ieder die de website bezoekt en/of kennis neemt van de op (of via) deze website aangeboden informatie.


Uitsluiting aansprakelijkheid

MMG besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling, inhoud, toegankelijkheid, compleetheid, correctheid, betrouwbaarheid en actualiteit van (de informatie op) haar website. Desondanks kan zij niet garanderen dat (de informatie op) haar website juist en/of volledig en/of toegankelijk en/of actueel is.

MMG kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van een gebruiker en/of derden als gevolg van het gebruik van (de informatie, gegevens, adviezen, ideeën, enzovoort op) haar website, dan wel onjuistheden en/of onvolledigheden in deze informatie, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om (informatie op) de website te raadplegen. Hetzelfde geldt voor schade die wordt veroorzaakt doordat informatie niet actueel c.q. verouderd is en voor schade veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet. Voormelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van (de informatie op) de website.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien MMG een overeenkomst sluit met een natuurlijke persoon, anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf ("de consument"). Indien MMG een overeenkomst sluit met een consument is zij niet aansprakelijk voor kennelijke programmeer- en/of typefouten, onder andere in de prijzen en informatie over de aangeboden producten, waarvan de consument weet, althans behoorde te weten dat het om een kennelijke programmeer- en/of typefout gaat.


Intellectuele eigendom

Alle rechten omtrent (de informatie op) de website, waaronder de rechten van intellectuele eigendom, berusten bij MMG. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van MMG is het niet toegestaan om (de informatie op) deze website, of enig gedeelte daarvan, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken, of over te dragen.


Wijzigingen

MMG behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar website en deze disclaimer, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, al dan niet gedeeltelijk, te wijzigen of verwijderen. Wijzigingen in de disclaimer zullen worden gepubliceerd op de website van MMG. MMG raadt u dan ook aan om de website en deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Deze disclaimer is laatstelijk gewijzigd op 8 augustus 2016.